A Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Társaság), mint kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezet a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet előírásai alapján − a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény (a továbbiakban: Panasz tv.) rendelkezéseire tekintettel − a szervezeti integritást sértő események, panaszok és közérdekű bejelentések bejelentésének fogadására dedikált (ún. „Whistleblowing”) csatornákat tart fenn.
Szervezeti integritást sértő eseménynek minősül különösen, de nem kizárólagosan:

 • A Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ Nonprofit Kft. Etikai Kódexében foglalt rendelkezések megsértése,
 • a szervezet célkitűzéseit, elveit, értékeit sértő vagy veszélyeztető visszaélés, szabálytalanság, vagy egyéb esemény,
 • korrupciós és vagyon elleni bűncselekmények (pl. vesztegetés elfogadása, csalás).
Értelmező rendelkezések:
Integritási bejelentés: az integritási és korrupciós kockázatokra vonatkozó bejelentés.
Integritási kockázat: a Társaság integritása sérülésének lehetősége, a Társaság célkitűzéseit, értékeit, elveit sértő vagy veszélyeztető visszaélés, szabálytalanság vagy egyéb esemény lehetősége.
Korrupciós kockázat: A jogtalan előny nyújtásának vagy megszerzésének lehetősége. Olyan integritási kockázat, amely korrupciós cselekmény bekövetkezésének a lehetőségét jelenti.
Közérdekű bejelentés: Olyan körülményre hívja fel a figyelmet, amelynek orvoslása vagy megszüntetése a közösség vagy az egész társadalom érdekét szolgálja. A közérdekű bejelentés javaslatot is tartalmazhat.
Panasz: Olyan kérelem, amely egyéni jog- vagy érdeksérelem megszüntetésére irányul, és elintézése nem tartozik más – így különösen bírósági, közigazgatási – eljárás hatálya alá. A panasz javaslatot is tartalmazhat.
Visszaélés: Olyan szándékos szabálytalanság, amelynek célja, hogy a Társaság munkatársa jogtalan előnyt szerezzen, vagy jogtalan hátrányt okozzon. A visszaélés megvalósulhat kötelesség megszegésével, hatáskör túllépéssel, vagy egyéb módon.
A szervezeti integritást sértő események bejelentésére sor kerülhet panasz, vagy közérdekű bejelentés keretében is.
A bejelentővel szemben alapvető elvárás, hogy a bejelentést jóhiszeműen tegye meg, és minden általa ismert, releváns információt közöljön az eset megfelelő megítéléséhez és kivizsgálásához. A Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ Nonprofit Kft. biztosítja, hogy egyetlen bejelentőt sem érjen hátrány, zaklatás vagy bármilyen egyéb retorzió vagy diszkrimináció annak következtében, hogy információt szolgáltat integritást sértő események gyanúja fennállása esetén, ugyanakkor a rosszhiszeműen tett hamis, valótlan bejelentés annak tartalmától függően jogi következményeket vonhat maga után. A bejelentőt akkor sem érheti hátrány, ha az általa jóhiszeműen tett bejelentés a vizsgálat során megalapozatlannak bizonyul.


Az integritást sértő események bejelentése eredményes kivizsgálásához legalább a következő információk megadása szükséges:
 • az Etikai Kódex megsértése vagy egyéb szervezeti integritást sértő vétség miatt bepanaszolt, egyéni jog- vagy érdeksérelmet okozó személy beazonosításához alapvetően szükséges adatok;
 • a bejelentett szervezeti integritást sértő esemény, etikai vétség, szabályszegő magatartás, minél konkrétabb, részletesebb leírása (helyszín, időpont, cselekmény, érintett természetes vagy jogi személyek);
 • az eset bizonyítására alkalmas, a bejelentő rendelkezésére álló dokumentumok, információk, bizonyítási eszközök és/vagy azok fellelhetőségére vonatkozó adatok;
 • azon személyek megjelölése, akik tanúsíthatják vagy tudomással bírhatnak a bejelentett eseményről, cselekményről, annak körülményeiről.

A bejelentéseket a következő csatornákon lehet megtenni:

Szóban: munkaidőben, előzetesen egyeztetve a +36-20/293-5458 telefonszámon
E-mailben: integritas@hirosagora.hu
Postai úton: Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ Nonprofit Kft. Balogné Dakó Eszter (kontrolling tanácsadó) 6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 1.


Amennyiben az integritást sértő esemény bejelentésére postai úton kerül sor, a bejelentést zárt borítékban kell megküldeni azzal, hogy azt el kell látni a következő felirattal: „Integritást sértő esemény bejelentése”.
Az integritást sértő események bejelentésével kapcsolatos további tudnivalók:
 • az email fiók ellenőrzése napi szinten megtörténik,
 • a Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ Nonprofit Kft. minden bejelentést megvizsgál,
 • a bejelentésekhez kizárólag a Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ Nonprofit Kft. erre kijelölt munkatársa fér hozzá, a bejelentés bizalmas kezelése biztosított,
 • a bejelentések kivizsgálására a Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ Nonprofit Kft. vonatkozó belső szabályzatának megfelelően kerül sor,
 • a bejelentő természetes személy a bejelentés megküldésével hozzájárul személyes adatainak a Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ Nonprofit Kft. adatkezelési tájékoztatójában foglaltak szerinti kezeléséhez.